Podmínky užití webu a zpracování osobních údajů

1. Právní vztah a obecná upozornění

1.1.  Účinnost

Tyto podmínky užití internetových stránek jsou účinné od 26. 10. 2020.

1.2.  Internetové stránky

Pro účely tohoto dokumentu se našimi internetovými stránkami rozumí soubor všech internetových stránek tvořících náš web provozovaný na adrese https://www.odvesnicana.cz a všech podstránkách.

1.3.  Služba

Pro účely tohoto dokumentu se službou rozumí služba informační společnosti, kterou čerpáte užíváním našich internetových stránek a jejímž poskytovatelem je podnikatel Lucie Miksová, se sídlem Luční 150, 33101 Plasy, IČO 09548157, zapsaný v živnostenském rejstříku, neplátce DPH (pro účely tohoto dokumentu jen „my“ či odpovídající výrazy). Užíváním služby vzniká mezi námi a příjemcem služby (pro účely tohoto dokumentu jen „Vy“ či odpovídající výrazy) právní vztah.

1.4.  Webový obsah

Pro účely tohoto dokumentu se webovým obsahem, který vám v rámci služby dodáváme, rozumí veškerá data, která od nás přijmete na základě vašeho požadavku zadaného prostřednictvím webového prohlížeče, zejména texty, obrázky, ale i zdrojové kódy stránek.

1.5.  Rozsah poskytování služby

V rámci poskytování této služby není garantován žádný minimální rozsah. Služba může být dočasně nebo trvale nedostupná, vcelku nebo zčásti. Její uživatelské rozhraní, vzhled či funkcionalita se mohou měnit nebo mohou být odstraněny, a to na základě našeho jednostranného uvážení, které nepodléhá nutnosti předchozího oznámení.

1.6.  Cena služby

Služba je poskytována z naší strany bezúplatně. 

1.7.  Výhrada změny podmínek

Tyto podmínky užití internetových stránek se mohou průběžně měnit a aktualizovat. Předtím, než budete chtít využívat webový obsah, je Vaší povinností seznámit se s jejich aktuální verzí.

1.8.  Generální omezení

Je zakázáno využívat jakýchkoli prostředků k narušování nebo obcházení bezpečnostních opatření spojených se touto službou nebo jinými našimi službami, souvisejících i jiných internetových služeb a stránek nebo počítačové sítě.

1.9.  Vyloučení odpovědnosti

V rozsahu dovoleném platnou právní úpravou souhlasíte s tím, že nebudeme odpovídat za jakoukoli újmu, která by vám mohla vzniknout v souvislosti s touto službou a také se sjednaným omezením výše náhrady případné takové škody částkou 0 Kč.

2. Autorská práva

2.1.  Vyloučení licence

Pokud je webový obsah vcelku nebo zčásti autorským dílem a pokud není u jednotlivé složky webového obsahu uvedeno jinak, neudělujeme vám licenci k webovému obsahu a bez našeho výslovného svolení jej není možné užít mimo zákonná omezení a výjimky.

2.2.  Databázová práva

Bez našeho výslovného svolení nejste oprávněni vytěžovat či jinak užívat naše databáze. Navíc se zavazujete zdržet se obdobného jednání i ve vztahu k takovým našim databázím, které nepožívají ochranu dle autorského práva.

2.3.  Odkazy

Pokud budete odkazovat na internetové stránky, berete na vědomí, že nesmíte třetím osobám poskytnout takový odkaz, který obchází naše zabezpečení nebo prostředky pro kontrolu distribuce obsahu, jako jsou například odkazy dostupné jen přihlášeným uživatelům. Ve všech případech si navíc vyhrazujeme možnost měnit strukturu a obsah internetových stránek nebo zavést nové nebo upravit stávající prostředky pro kontrolu obsahu, což může vyústit v nefunkčnost Vámi dříve získaného obsahu. Berete na vědomí, že v takovém případě nemáte nárok na náhradu případné škody.

 

3. Osobní údaje, jejich zpracování a dočasné soubory

3.1.  Právní úprava

Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679, o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

3.2.  Zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy a v souvislosti s uzavíranými smlouvami

Na osobní údaje zadané v rámci objednávky našeho zboží či služeb se vztahují podmínky zpracování osobních údajů uvedené v dokumentech, se kterými budete seznámeni před uzavřením příslušné smlouvy.

3.3.  Osobní údaje zadané jinde na internetových stránkách

Následující podmínky se použijí jen ohledně osobních údajů, které zadáte na našich internetových stránkách a kterých se netýká předchozích bod těchto podmínek.

3.4.  Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení.

Pokud od Vás získáme podrobnosti elektronického kontaktu, Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu, ledaže jste toto zasílání odmítli.

3.5.  Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby statistik a evidencí, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve sledování provozu na webových stránkách a v jejich optimalizaci. To provádíme po dobu nezbytnou k vyhodnocení sesbíraných dat a implementaci případných úprav. Tyto údaje předáváme ke zpracování našim zpracovatelům, kteří se zabývají analýzou návštěvnosti a pomáhají nám s provozem internetových stránek a e-shopového řešení.

3.6.  Zpracování osobních údajů pro plnění našich právních povinností

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely a na základě plnění našich zákonných povinností spojených zejm. s poskytováním informací orgánům veřejné moci.

3.7.  Rozsah zpracování osobních údajů. 

Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:
3.7.1.  jméno a příjmení,
3.7.2.  adresa,
3.7.3.  e-mailová adresa,
3.7.4.  telefonní číslo,
3.7.5.  identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
3.7.6.  údaje o vzájemné komunikaci,
3.7.7.  údaje o objednávkách a transakcích.

3.8.  Nesouhlas se zpracováním osobních údajů

Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, ledaže se jedná o zpracovávání za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv, za účelem plnění našich zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z našich oprávněných zájmů.

3.9.  Doba uložení

Osobní údaje ukládáme pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů uvedených výše. Poté, co účel zpracování pomine, osobní údaje neprodleně zlikvidujeme.

3.10.  Osoby zapojené do zpracování

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů. Takovými zpracovateli jsou zejména poskytovatelé IT služeb a další dodavatelé technologií a podpory, provozovatelé marketingových nástrojů a poskytovatelé komunikačních nástrojů.

3.11.  Práva subjektu osobních údajů

Ohledně Vašich osobních údajů máte dále právo:
3.11.1.  žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, takže pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili,

3.11.2.  žádat potvrzení o tom, zda probíhá zpracování, a pakliže probíhá, tak informace týkající se tohoto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 GDPR, a dále také kopii zpracovaných údajů, (za další kopie jsme oprávněni účtovat poplatek určený k pokrytí nezbytných nákladů),

3.11.3.  v některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, nebo využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo se ukáže, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

3.11.4.  využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné nebo vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), nebo osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený účel zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování a my po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

3.11.5.  žádat přenesení osobních údajů v případech zpracování na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy,

3.11.6.  vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. V případě námitky pro marketingovým aktivitám tyto aktivity ukončíme.

3.12.  Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V případě, že nabudete přesvědčení, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení GDPR, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (http://www.uoou.cz).

3.13.  Soubory ukládané do vašeho zařízení pro pozdější přístup (dočasné soubory)

Naše internetové stránky mohou využívat technologii cookies (a případně další technologie na obdobném principu, jako je například Adobe Flash). To znamená, že do vyhrazeného místa v paměti vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory, které nám dovolují poskytovat vám službu a dále ji zkvalitňovat. Tento a následující body dopadají na takové z dočasných souborů, které samy o sobě nejsou zároveň osobními údaji.

3.14.  Dočasné soubory technologicky nezbytné k poskytování služby

Některé dočasné soubory jsou technologicky nezbytné k poskytování služby. To znamená, že jejich ukládání se není možné při zachování funkčnosti služby vyhnout. Jedná se zejména o:

3.14.1.  soubory reprezentující obsah vašeho virtuálního nákupního košíku,
3.14.2.  soubory reprezentující vaše preference ohledně filtrování seznamu produktů,
3.14.3.  soubory reprezentující vaše preference ohledně jazyka a měny,
3.14.4.  soubory reprezentující vaše preference ohledně způsobu dopravy či dodání a platby.

3.15.  Dočasné soubory ukládané za účelem poskytnutí služby s přidanou hodnotou

Některé dočasné soubory naopak ukládáme proto, abychom Vám mohli poskytnout službu v lepší kvalitě a více přizpůsobenou vašim preferencím. V rámci toho můžeme do vašeho zařízení ukládat:
3.15.1.  soubory nesoucí informaci o vašem pohybu na internetových stránkách, včetně souborů dále zpracovávaných třetími stranami v anonymizované podobě pro zajištění analýzy návštěvnosti internetových stránek,

3.15.2.  soubory nesoucí informaci pro reklamní účely, abychom vám mohli zobrazovat reklamu na produkty a služby, které by vás mohly zajímat a neobtěžovat,

3.15.3.  soubory nesoucí informaci o vaší geografické poloze.

3.16.  Nesouhlas s ukládáním dočasných souborů a jejich zablokování

Váš prohlížeč také nemusí ukládání dočasných souborů vůbec podporovat, v opačném případě bude zpravidla umožňovat jejich správu a blokování. V případě, že této možnosti využijete, berete na vědomí, že některé části služby nemusí fungovat korektně – například přihlášení, a tedy celý uživatelský účet, nebo ukládání nastavení jazyka.